KÉPZÉSI SZABÁLYZAT
 

Jelen Képzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza a Széchenyi Egészségközpont Bt. (székhelye: 1085 Budapest, József krt.66.) mint Képző Intézmény, és az iskolarendszeren kívüli, csoportos felnőttképzés keretben Képzésben Résztvevő szerződéses kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseket, melyet a Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő által megkötött Felnőttképzési Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) hoz létre. A Képző Intézmény és a Képzésben Résztvevő szerződéses kapcsolatának tartalmát a Szabályzat és a Szerződés együttesen határozza meg.

I. A Képző Intézmény adatai, elérhetőségei

Cégnév: Széchenyi Egészségközpont Bt.
Székhely: 1085 Budapest, József krt.66.
Adószám: 21545513-1-42
Cégjegyzékszám: 01-06-769545
M.K. nyilvántartási szám: 13-0854-04, lejárati időpontja: korlátlan
Levelezési cím: 1550 Budapest, Pf:7.
Székhely (oktatás): 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: +3630/243-3932
Vezető: Dr. Széchenyi István

II. A Szabályzat hatálya

1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Képző Intézményre és a Képzésben Résztvevőre egyaránt. A Képzési díj megfizetésére irányadó rendelkezések tekintetében a Szabályzat hatálya kiterjed a Képzési költségek viselőjére is.
2. A Szabályzat egyes rendelkezései a tantermi Képzésben, az e-learning Képzésben (a Távoktatási Portálra feltöltött tananyagok felhasználásával végzett elméleti képzés), valamint a blended (tantermi + e-learning) Képzésben Résztvevők tekintetében értelemszerűen alkalmazandók.
3. Jelen Szabályzat 2016. július 11. napjától módosításig, illetve visszavonásig hatályos.
III. A Képzésre jelentkezés menete, feltételei

1. A Képzésre az alábbi linken található online jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni
http://www.tgyakademia.hu/tanfolyamra-jelentkezes/online-jelentkezes-tavoktatasra.html vagy

http://www.tgyakademia.hu/tanfolyamra-jelentkezes/online-jelentkezes.html

 
2. A Jelentkező a jelentkezést megelőzően a Képzéssel kapcsolatban további információt az I. pontban  rögzített kapcsolattartási elérhetőségeken kérhet.
3. A weblapon keresztül elküldött jelentkezést a Képző Intézmény kizárólag abban az esetben fogadja el, ha a Jelentkező a jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, naprakészségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. Képző Intézmény kizár mindennemű felelősséget azon károkért, amelyek a jelentkezési lapon megadott adatok helytelenségéből, elírásából, illetve nem valós adatok megadásával összefüggésben merülnek fel.
4. A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a Szabályzatban foglaltakat annak elolvasása és értelmezése után elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a Szabályzatot nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.
5. Képző Intézmény fenntartja magának a jogot, hogy jelentkezéseket visszautasítson, ez esetben a visszautasítás indokáról (pl. versenyérdek-ellentét) a Jelentkezőt e-mail útján tájékoztatja.
6. Sikeres jelentkezést követően arról a Képző Intézmény 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Jelentkező által megadott e-mail címre. A sikeres jelentkezést, valamint a díj/díjelőleg/részlet megfizetését követően a Képzés megkezdését megelőzően a Képző Intézmény postai úton küldi meg a Szerződést két példányban aláírás céljából a Jelentkező részére. A Szerződés aláírását, és egy példányának a Képző Intézmény részére történő visszajuttatását követően a Jelentkező jogosulttá válik a Szerződésben rögzített időponttól kezdődően a Képzésben történő részvételre.
7. A Képző Intézménynek jogában áll egy meghatározott időponttól meghirdetett Képzést törölni, amennyiben a Jelentkezők száma nem éri el a minimális 3 fő létszámot vagy ha az oktató a tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén.  A Képző Intézmény ez esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre Jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy a Jelentkező kérése alapján lehetőséget biztosít egy későbbi tanfolyamra történő átjelentkezésre.

IV. Felek jogai, kötelezettségei

1. A Képzésben Résztvevő jelen Szabályzat és a Szerződés más pontjaiban nem szabályozott kötelezettségei és jogai
1.1. A Képzésben Résztvevő köteles:
    a) a Képzést Szervező Intézmény képzési rendjét, jelen Szabályzatban és a Szerződésben foglalt rendelkezéseket megtartani,
    b) a Képzés ismereteit a képességeinek megfelelően elsajátítani,
    c) a Képző Intézmény biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásait betartani,
    d) tantermi képzés esetén a megjelenését minden képzési órán jelenléti ív aláírásával dokumentálni.
1.2. A Képzésben Résztvevő kötelezi magát arra, hogy a Képzés során nem tanúsít olyan magatartást, amely a Képzés többi Résztvevőjét, az oktatót, illetve a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.
1.3. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésre vonatkozó jogszabályokat, a Képzési Szabályzatot és az ENKK vizsgára vonatkozó előírásait, szabályzatait köteles megismerni, és ennek ismeretében vállalja a Szerződésben rögzített feltételekkel a képzésben történő részvételt.
1.4. A Képzésben Résztvevő időben korlátozott jogosultságot szerez a Képzés elvégzésére.
1.5. Az e-learning és a blended learning Képzésben Résztvevő jogosult a Távoktatási Portál használatával az e-learning Képzés tananyagának megjelenítésére a Képzés tananyagának elsajátítása céljából.

2. A Képző Intézmény jelen Szabályzat és a Szerződés más pontjaiban nem szabályozott kötelezettségei és jogai
2.1. Képző Intézmény köteles:
    a) a Képzést jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően megszervezni és lebonyolítani

    b) a Képzés időtartamára a személyi, tárgyi és technikai feltételeket biztosítani,
    c) a Képzéshez kapcsolódó tananyagokat és/vagy teszteket a képzés első napján a Képzésben Résztvevőnek rendelkezésére bocsátani a kiválasztott ütemterv szerint
    d) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény törvényben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni,
    e) a képzés elvégzéséről (a vizsgához szükséges) Adatlapot kiállítani, és azt nyolc  napon belül eljuttatni a Képzést elvégző részére. A Képzésben Résztvevő tudomásul     veszi, hogy az Igazolást személyesen vagy postai úton kapja meg. Utóbbi esetben a  tértivevény aláírásával az Igazolás átvétele is megtörténik.
2.2. A Képző Intézmény jogosult a Szerződést felmondani, amennyiben a Képzésben Résztvevő olyan magatartást tanúsít, amely a Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, illetve magatartása a Képzést, a képzés többi résztvevőjét, vagy az oktatót súlyosan, illetve rendszeresen megzavarja, a Képző Intézmény jogait vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

V. Távoktatási portál (E-lerning)

1.    A Távoktatási Portál Moodle elektronikus oktatási keretrendszer amelyen keresztül az e-learning vagy vegyes (blended) Képzésben Résztvevők a tananyaghoz hozzáférnek.

2. A Szerződéskötést, valamint a Képzés díjának, vagy annak első részletének megfizetését követően a Képző Intézmény a Képzésben Résztvevő által megadott e-mail címre elektronikus levélben megküldi a Távoktatási Portál használatához szükséges regisztrációs URL-t, melynek használatával a Képzésben Résztvevő megadhatja az egyedi autentikációhoz használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. A Képzésben Résztvevő a jelszavát bármikor megváltoztathatja. A Képzésben Résztvevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a felhasználónév és a jelszó átruházásából eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.
 3. A Képzésben Résztvevő a Távoktatási Portálhoz és az e-learning tananyagokhoz kizárólag egyedi autentikációval (a Távoktatási Portálon a Képzésben Résztvevő felhasználónéven és jelszón alapuló egyedi azonosítása) férhet hozzá. Az egyedi autentikációhoz használt felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a Képzésben Résztvevő felel. A Képzésben Résztvevő köteles haladéktalanul értesíteni a Képző Intézményt  és a jelszavát megváltoztatni, ha a felhasználóneve és/vagy jelszava illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. Az értesítés és/vagy a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Képző Intézmény nem felel.
4. A Képző Intézmény kizárja továbbá a felelősségét a Képzésben Résztvevő egyedi autentikációhoz használt felhasználónevének és jelszavának harmadik személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás a Képzésben Résztvevő tudomásával vagy anélkül történik. A Képzésben Résztvevő azonban felelőssé tehető a harmadik személy által a felhasználónév és a jelszó felhasználásával a Képző Intézménynek vagy más személynek okozott károkért.
5. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Távoktatási Portál használata során a Távoktatási Portál az egyedi autentikációval történő  belépéseit rögzíti, a Képzésben Résztvevő számítógépének egyes adatait és IP címeit naplózza.
6. A Távoktatási Portál a Képzés időtartama alatt és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti a Képzésben Résztvevő Képzésben történő előrehaladását, és a Távoktatási Portálon eltöltött idejét.
7. Képző intézmény vállalja, hogy a Képzésben Résztvevők részére a Képzés e-learning tananyagához a Távoktatási Portálon 7x24 órás hozzáférést biztosít. A Képzésben Résztvevő a Képzést bármikor megszakíthatja és azt az egyedi autentikációt követően folytathatja a Szerződésben rögzített időtartamon belül.
8. Képző Intézmény a Távoktatási Portál rendelkezésre állását éves szinten legalább 96%-os hozzáféréssel biztosítja
9. Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőknek közvetlenül, az általuk megadott e-mail címre értesítést küldeni a Távoktatási Portál tervezett karbantartásáról.
10. A Távoktatási Portál eléréséhez, használatához, valamint az e-learning képzésben való részvételhez legalább az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni: megfelelő sebességű internet-elérés, böngésző.
11. A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Képző Intézményt nem terheli felelősség. Az e-learning Képzés elvégzéséhez szükséges technikai és infrastrukturális feltételek biztosítása – a Távoktatási Portál alkalmazás elérhetőségének biztosításán túl – nem képezi a Szerződésben rögzített szolgáltatás tárgyát.
12. Képző Intézmény kizárja a felelősségét – az elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Képzésben Résztvevő számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a Távoktatási Portálra történő belépés, a Képző Intézmény honlapjának használata, illetve a Képző Intézménnyel folytatott elektronikus levelezés során keletkeztek. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a számítástechnikai eszközei, és az azokon található adatok védelmének kötelezettsége őt terheli.

VI. A megengedett hiányzás mértéke

1. A Képzésen Résztvevő tudomásul veszi, hogy a vizsgára bocsátás feltétele a képzésen való részvétel. E-learning Képzés esetén a Távoktatási Portálon a Képzésre irányadó óraszám (50 óra) teljesítése a Képzésre előírt időtartam alatt kötelező.

Tantermi képzés esetén, a gyakorlati képzés óráján való részvétel kötelező.

 A Képzés elvégzését igazoló, az Egészségügyi Nyilvántartási és Engedélyezési Központ (a továbbiakban: ENKK) szabvány szerinti adatlap (a továbbiakban: Adatlap) csak akkor kerül kiadásra, ha az e-learning vagy blended Képzésben résztvevő a Képzésre irányadó óraszámot a Távoktatási Portálon teljesítette, illetve a blended vagy tantermi Képzésen Résztvevő a gyakorlati órákról történő hiányzásait pótolja. A Képző Intézmény gyakorlati óráról történő hiányzás esetén maximum 4 alkalommal biztosít lehetőséget a Képzésben Résztvevőnek a hiányzás pótlására.
2. A Képző Intézmény a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a Képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra, amennyiben
a)    Képzésben Résztvevő a gyakorlati képzésen nem vesz részt, és a hiányzás pótlására biztosított alkalommal sem jelenik meg,
b)    a Képzésben Résztvevő a VI.1 pontban meghatározott mértéken felül mulaszt el gyakorlati foglalkozást.
2.    Amennyiben a Szerződés Képző Intézmény általi felmondására, Képzésben Résztvevő kizárására a Képzésből a megengedett hiányzás mértékének túllépése miatt kerül sor, a Képzésben Résztvevő köteles a Képzési díj időarányos részét megtéríteni (2000 Ft/óra).
3.    4. A Képző Intézmény kizárja a felelősségét a Képzésben Résztvevőt a Szerződés felmondásával összefüggésben esetlegesen ért károk megtérítése iránt, amennyiben a Szerződés felmondására a VI.2. pontban rögzített esetkörök miatti kerül sor .

 
VII. A Képzésben Résztvevők teljesítményének értékelése, a vizsgára bocsátás feltételei

1. A Képzés során a Képzésben Résztvevők teljesítménye nem kerül értékelésre. A Képző Intézmény a Képzés elvégzését igazoló Adatlapot, amellyel a Képzésben Résztvevő az ENKK által szervezett vizsgára jelentkezhet az alapján állítja ki a Képzésben Résztvevő számára, hogy a jelentkező tanulmányi kötelezettségeit teljesítette-e azaz a gyakorlati foglalkozásokon megjelent-e, illetve a Távoktatási Portálon a Képzésre irányadó óraszámot teljesítette-e.
2. Azon Képzésben Résztvevők számára, akik e feltételnek megfelelnek, Képző Intézmény kiállítja az Adatlapot. A Képzésben részt vett tanulók teljesítményének értékelése az ENKK által szervezett vizsgán történik.
3. Az ENKK által szervezett vizsgával –  így különösen a vizsgára jelentkezéshez szükséges dokumentumokkal, a vizsga lebonyolításával és a vizsgadíjjal – kapcsolatos információk  a www.enkk.hu weblapon érhetőek el, illetve további információkat az ENKK nyújt a weblapon található elérhetőségein.
 
VIII. Adatvédelmi rendelkezések

1. A Jelentkező, illetve a Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képző Intézmény a Képzésre történő jelentkezés, illetve a Szerződés megkötése során  megadott adatait, illetve a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatot és információt a mindenkor hatályos, irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt a jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja. A Képzésben Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy a Képző Intézmény a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatait a felnőttképzésről szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
2. A Képzésben Résztvevő köteles a Képző Intézmény által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezése utáni nyolcadik napon bejelenteni.
3. Amennyiben a Képző Intézmény és a Jelentkező között nem jön létre Képzési Szerződés, a Képző Intézmény törli a Jelentkező Szerződés megkötése céljából megadott személyes adatait.

IX. Szerzői jogi rendelkezések

1. A távoktatási Portálra feltöltött e-learning tananyag, valamint a Képzés során oktatás céljából a Képzésben Résztvevők rendelkezésére bocsátott mindennemű tananyag, így különösen prezentációk, kiadványok a Képző Intézmény vezetőjének szellemi tulajdonát képezik, azok szerzői jogi védelem alatt állnak. A tanfolyam teljes tananyaga a mindenkor hatályos szellemi alkotásra vonatkozó jogszabályok és az irányadó nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A Képzés tananyagára vonatkozó minden személyhez fűződő és vagyoni szerzői jog jogosultja a Képző Intézmény vezetője. Ebből következően tilos a tanagyagot, vagy annak részeit –  beleértve a médiaelemeket és a szövegeket – a Képzés tananyagának elsajátítása céljából történő megjelenítésén kívül bármilyen más módon felhasználni, illetve tilos azt többszörözni, harmadik személynek bármilyen jogcímen átadni, harmadik személy vagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, terjeszteni, többszörözni, átdolgozni.
2. A Képzés során a Képző Intézmény vezetőjének engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése.
3. A IX.1. és IX.2.  pontokban foglaltak megszegése esetén a Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevővel kötött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy a Képzés díja ez esetben a Képzésben Résztvevő számára nem kerül visszafizetésre.
4. A Képzésben Résztvevő a IX.1. és IX.2. pontok megszegésével okozott, a Képző Intézményt vagy harmadik személyt ért kár megtérítése iránt teljes körű felelősséggel tartozik.

X. Elállás a Szerződéskötési szándéktól, a Szerződés átruházása, módosítása, a Szerződés megszűnése, megszüntetése

1. Elállás a szerződéskötési szándéktól:
1.1. A Jelentkező részvételben való akadályoztatás esetén a Képzés kezdete előtt 5 munkanappal köteles értesíteni a Képző Intézményt. Késedelmes lemondás esetén a Képző Intézmény a befizetett részvételi díj 40 %-át fizeti vissza.  Amennyiben a Szerződés megkötésére a Felek között már sor került, úgy a Képzésben Résztvevő a  a Képzés kezdete előtti 5. munkanapig a Képző Intézmény értesítésével egyidejűleg felbonthatja a Szerződést.
1.2. A Képző Intézmény a 3.7. pontban rögzítetteknek megfelelően jogosult elállni a Szerződéskötési szándékától.
2. A Szerződés módosítása: A Szerződés bármelyik Fél kezdeményezésére, kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható.
3. A Szerződés megszűnése: Szerződés teljesül és megszűnik a Képzésben Résztvevő oktatásának befejezésekor, azaz, amikor a Képzésben Résztvevő teljesíti a vizsgára bocsátás feltételeit. A Képzési Szerződés megszűnik továbbá a Szerződés 4. pontjában rögzített időtartam, max. 1,5 éves határozott idő elteltével.
4. A Szerződés megszüntetése: A Szerződés bármelyik Fél kezdeményezésére, kizárólag közös megegyezéssel, írásban szüntethető meg.

XI. Szerződésszegés, a Szerződés  felmondása

1. Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
2. A Képző Intézmény jogosult a Szerződést a IV.2.2 és a IX.3. pontokban rögzített esetekben felmondani.
3. Amennyiben a Képző Intézménynek felróható ok miatt a Képzés meghiúsul, illetve a Képző Intézmény a nyilvántartásba vételi kötelezettségét elmulasztja, vagy a képzési tevékenység folytatásától való eltiltása esetén a Képző Intézmény a Képzés díját 8 napon belül visszatéríti a Képzésben Résztvevőnek, köteles továbbá a Képzésben Résztvevőt ért kárt – maximum a képzési díj erejéig – megtéríteni.

XII. Vis major

1. Egyik Fél sem felelős a jelen Szabályzat és a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért, vagy nem teljesítésért, amennyiben ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősül bármely, a Fél érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső elháríthatatlan, előre nem látható körülmény, amely megakadályozza a szerződésszerű teljesítést.
2. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a szerződés teljesítését, de késlelteti azt, a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, mindkét Félnek jogában áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
3. Az a Fél, akinek érdekkörében a vis maior bekövetkezett, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtartamáról a másik Felet e-mailben vagy ajánlott levélben haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó Fél az ebből eredő kárért felel.

XIII. Panaszkezelés

1. A Képzésben Résztvevő a Képzéssel kapcsolatos bejelentéseit, észrevételeit, panaszait a Szabályzat I. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén közölheti a Képző Intézménnyel. Képző Intézmény a bejelentésekre, észrevételekre és panaszokra lehetőség szerint haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon (ez lehet több is, kevesebb is, csak beírtam egy számot) belül választ ad.
2. Amennyiben a panasz vagy észrevétel természetéből adódóan vizsgálat lefolytatása szükséges, a Képző Intézmény a Képzésben Résztvevő bejelentését rögzíti, és azt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésében rögzített elévülési idő elteltéig megőrzi a vizsgálat eredményével együtt. A vizsgálatot igénylő panaszokat, bejelentéseket a Képző Intézmény 30 napon belül vizsgálja ki. Amennyiben a vizsgálat lefolytatásához további információ szükséges, a Képző Intézmény erről a Képzésben Résztvevőt értesíti. Ez esetben a vizsgálat csak a szükséges információk beérkezését követően folytatódik, az addig eltelt idő nem számít be a 30 napos ügyintézési határidőbe. A vizsgálat eredményéről a Képző Intézmény a Képzésben Résztvevőt elektronikus levél útján értesíti

XIV. Záró rendelkezések

1. A Képző Intézmény Vezetője a Képzésben Résztvevő elektronikus levél útján benyújtott kérelmére a Képzés során méltányosságra okot adó esetben engedélyt adhat jelen Szabályzat olyan rendelkezése alóli mentességre, amely nem a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozik.
2. Jelen Szabályzat 14 pontból és 7 oldalból áll.
3. A Szerződés aláírásával a Képzésben Résztvevő kifejezetten elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat rendelkezéseit.
4. E Szabályzat rendelkezéseit a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

  

Széchenyi Egészségközpont Természetgyógyász Akadémiája

Ne maradjon le semmiről, iratkozzon fel hírlevelünkre!

captcha 

Természetgyógyász Akadémia

Kérdése van, bizonytalan? Kérdezzen bátran!

  • Hot line: +36 30 949-3756

Kövess minket

Ott vagyunk a FaceBook-on is! Olvassa információinkat!